Polityka prywatności

1. Zagadnienia wstępne.

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod domeną kulczykfoundation.org.pl (dalej jako Serwis).
 2. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem Serwisu jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie (00-526), ul. Krucza 24/26 (dalej jako Administrator).
 3. Serwis służy promocji Projektów, o których mowa na stronach Serwisu, znajdującego się pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator pozostaje podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem od strony technicznej oraz podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym te dane w celach wskazanych w treści odbieranych zgód.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług dostarczanych w ramach Serwisu.
 5. Serwis pozyskuje dane Użytkownika i informacje o jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu poprzez następujące działania:
  • a. Zbieranie danych dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
  • b. Poprzez wykorzystanie plików cookie (tzw. "ciasteczek"), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych),
  • c. Poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.

2. Informacje podane dobrowolnie.

 1. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Jednakże, skorzystanie z oferowanych w Serwisie usług, w tym w szczególności dokonanie zapisu na wzięcie udziału w organizowanym Projekcie, może już wymagać dokonania rejestracji w Portalu lub wypełnienia formularza kontaktowego i podania wymaganych w tym formularzu danych osobowych.
 2. Użytkownik podaje Administratorowi stosowne dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Serwisu. Za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zbierane są wyłącznie informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administrator zapewni im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • a. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
  • b. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
  • c. ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazów reklamowych przez współpracujące z Serwisem sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
 7. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

4. Informacje zbierane automatycznie.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • a. czas nadejścia zapytania,
  • b. czas wysłania odpowiedzi,
  • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  • g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

5. Bezpieczeństwo informacji.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 28 czerwca 2016 r., DZ. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. dalej jako Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej jako Rozporządzenie).
 3. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń:
  • a. kontroli dostępu;
  • b. stosowanie urządzeń zabezpieczających serwer;
  • c. firewall.

6. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy jest Administrator Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie (00-526), ul. Krucza 24/26.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celach wynikających z treści odbieranych zgód.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić wykonanie usług bądź realizację umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość wglądu i modyfikacji, a także usunięcia podanych wcześniej danych. Wnioski dotyczące uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych oraz wnioski o usunięcie danych Użytkownicy mogą składać za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: office@kulczykfoundation.org.pl.

7. Udostępnienie danych innym podmiotom.

 1. Administrator nie będzie udostępniał danych dotyczących Użytkowników osobom trzecim, chyba że uzyska w tym celu zgodę Użytkownika, będzie to niezbędne dla zrealizowania na rzecz Użytkownika zamówionych usług lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator po uzyskaniu stosownej zgody udostępni dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z Administratorem do ich przetwarzania w celach marketingowych.
 3. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy. Powierzenie danych nastąpi wyłącznie w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:
  • a) świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  • b) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  • c) świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunków, faktur);
  • d) operatorom systemów płatności elektronicznej
  • e) świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do Użytkowników,
  • f) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia badań ewaluacyjnych na rzecz Administratora,
  • g) świadczącym usługi prawne.
 4. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.

8. Uprawnienia Użytkownika.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Bezwzględnie respektuje się wolę Użytkownika co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych. Użytkownik może wycofać dobrowolnie podane dane z zasobów Serwisu, co jednak może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu. Dopełnia się wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.
 3. W zakresie przekazanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia przyznane ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wbrew przepisom prawa lub woli Użytkownika.

9. Kontakt.

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, lub wniosków. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail lub poprzez narzędzia dostarczane w ramach Serwisu.
 4. W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@kulczykfoundation.org.pl
 5. W przypadku gdy określone elementy Serwisu są obsługiwane przez podmiot trzeci lub gdy w Serwisie znajdują się odnośniki do serwisów internetowych podmiotów trzecich, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i usługi świadczone przez podmiot trzeci, w tym za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych. Sugestie, pytania, roszczenia oraz reklamacje na temat działania usług i narzędzi podmiotów trzecich, w tym zasad zachowania poufności, powinny być kierowane bezpośrednio do zarządców tych usług, czyli podmiotów trzecich.
kontakt
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
+48 22 522 31 31
Nasz numer konta
92 1090 1362 0000 0001 2274 9213
znajdź nas na mapie