Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Poznań
25 października 2017
Edukacja

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie,
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu),
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu).
Osoby zainteresowane składają dokumenty osobiście w dziekanatach odpowiednich Wydziałów UAM (termin złożenia określa Wydział). 
Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 wnioski studenckie i 2 wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. Jana Kulczyka, na adres Biura Rektora UAM w terminie do 21 listopada  2017 r.

dodatkowe materiały