Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Pana/Panią o zasadach przetwarzania przez Kulczyk Foundation Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani w związku z tym prawach. Zależy nam, aby miał Pan/Pani kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług. Dlatego też, działając na podstawie art. 13 RODO prosimy Pana/Panią o zapoznanie z poniższymi informacjami:

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, jest to osoba z którą możesz się skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować się poprzez adres e – mail iod@kulczykfoundation.org.pl
 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe otrzymane podczas:
  3.1 składania zamówienia materiałów „Scenariuszy zajęć dla grup wiekowych” za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej http//www.wiemczujepomagam.pl.
  3.2 podpisywania Apelu „Tak Dla Podpasek” za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej http//www.takdlapodpasek.pl.
 4. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla potrzeb ewaluacji zamówionych Materiałów (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia), Pana/Pani dane podane w formularzu zamówienia będą powierzone instytucjom, które na zlecenie Kulczyk Foundation skontaktują się z Panem/Panią drogą mailową (na podany przez Pana/Panią adres e-mail) lub drogą telefoniczną (na podany przez Pana/Panią numer telefonu) celem przeprowadzenia badań i sondaży związanych z ewaluacją zamówionych Materiałów, aby poprawić ich jakość i użyteczność.
 6. Ponadto, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kulczyk Foundation w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest:
  6.1 przechowywanie Pana/Pani danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  6.2. przechowywanie Pana/Pani danych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  6.3 prowadzenie wobec Pana/Pani marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu materiałów oraz informacji związanych z działalnością Kulczyk Foundation, w tym poprzez wysyłanie na podany przez Pana/Panią materiałów i informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), o ile wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, pełna nazwa, adres placówki, jeżeli materiały zostały zamówione dla tej placówki i mają zostać dostarczone na jej adres – jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 5 lub 6.3 powyżej jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 8. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 5 lub 6.2 powyżej, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres: iod@kulczykfoundation.org.pl, przy czym możliwość cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy otrzymaniu Newsltettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się z Newslettera”
 9. Kulczyk Foundation nie będzie udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że będzie to niezbędne dla zrealizowania zamówionych przez Ciebie usług (w szczególności korzystanie z usług Poczta Polska S.A.) lub będzie do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Kulczyk Foundation przewiduje powierzenie Pana/Pani danych osobowych następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
  10.1 świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  10.2 dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  10.3 świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do zamawiających,
  10.4 świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia badań ewaluacyjnych na rzecz Kulczyk Foundation,
  10.5 a jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w badaniach i sondażach związanych z ewaluację zamówionych Materiałów, także instytucjom świadczącym takie badania sondażowe.
 11. Kulczyk Foundation będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dane szczegółowe pozyskane w związku z wyrażoną zgodą na wzięcie udziału w ewaluacji Materiałów będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia badań i sondaży, a następnie zostaną zanonimizowane i będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwizacyjnych i statystycznych. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera.
 12. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Ponadto, przysługuje Panu/Pani – w granicach przewidzianych w RODO – prawo do: żądania dostępu do Danych osobowych, sprostowania swoich Danych osobowych, żądania usunięcia swoich Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, żądania przenoszenia Danych osobowych, sprzeciwu.
 14. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 15. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego jest możliwość przedstawienia zindywidualizowanych materiałów i informacji związanych z prowadzoną przez Kulczyk Foundation działalnością. Kulczyk Foundation nie podejmuje jednak żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą.