W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez KULCZYK FOUNDATION Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

I. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

KULCZYK FOUNDATION, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002.

II. MOGĄ SIĘ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ Z KULCZYK FOUNDATION ZA POMOCĄ:

Dodatkowo w Kulczyk Foundation powołany jest Inspektor Ochrony Danych, którego zadaniem jest dbanie o ochronę Państwa danych osobowych, przetwarzanych w Kulczyk Foundation. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę o przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@kulczykfoundation.org.pl

III. KULCZYK FOUNDATION ZBIERA I PRZETWARZA DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU Z:

 • prowadzoną działalnością statutową;
 • oferowanymi materiałami edukacyjnymi;
 • podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 • nawiązanymi relacjami handlowymi;

IV. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Jeżeli jest Pan/Pani Partnerem społecznym/Beneficjentem Kulczyk Foundation w ramach prowadzonej przez Kulczyk Foundation działalności statutowej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umów o współpracy w zakresie działalności charytatywnej lub społecznej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Okres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności statutowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa


2. Jeżeli jest Pan/Pani Kontrahentem Kulczyk Foundation świadczącym na rzecz Kulczyk Foundation usługi wspierające prowadzoną przez Kulczyk Foundation działalność statutową:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usług/dostawy/sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu realizacji zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa


3. Jeżeli jest Pan/Pani Uczestnikiem Konkursu Grantowego organizowanego przez Kulczyk Foundation:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
W celu przeprowadzenia Konkursu Grantowego i wyłonienia Beneficjentów art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu Grantowego;
Przechowywanie dla celów archiwizacyjnych, zarządzania relacjami oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym odbył się Konkurs Grantowy, chyba że złożą Państwo sprzeciw we wcześniejszym terminie;
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu realizacji Konkursu Grantowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa


4. Jeżeli jest Pan/Pani przedstawicielem Partnera społecznego/Beneficjenta/Kontrahenta Kulczyk Foundation, osobą wyznaczoną do kontaktów, osobą upoważnioną do dokonywania określonych działań w imieniu Partnera społecznego/ Beneficjenta/Kontrahenta Kulczyk Foundation:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez Kulczyk Foundation z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działa Pan/Pani jako przedstawiciel Kontrahenta/ Klienta Kulczyk Foundation
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez Kulczyk Foundation obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa


5. Jeżeli jest Pan/Pani potencjalnym Przedstawicielem społecznym/Kontrahentem Kulczyk Foundation:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
Dochodzenie roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją Wydarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa


6. Jeżeli jest Pan/Pani Osobą składającą za pośrednictwem portalu internetowego www.wiemczujepomagam.pl zamówienie na materiały edukacyjne Kulczyk Foundation:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Realizacja złożonego zamówienia na materiały edukacyjne Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres realizacji zamówienia
Przechowywanie dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym doszło do realizacji zamówienia, chyba że złożą Państwo sprzeciw we wcześniejszym terminie;
Dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją zamówienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa


7. Jeżeli jest Pan/Pani Osobą biorącą udział w wydarzeniach organizowanym przez Kulczyk Foundation, w tym warsztatach organizowanych w ramach Pracowni Efektu Domina:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja Wydarzenia tj. zgłoszenie udziału w Wydarzeniu, przesyłanie informacji formalnych dotyczących Wydarzenia, kontakt w sprawie organizacji oraz przebiegu Wydarzeń art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres realizacji Wydarzenia
Promocja Wydarzenia oraz działalności statutowej Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych Przez czas niezbędny do realizacji promocji wydarzenia oraz działalności statutowej Kulczyk Foundation oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw z tytułu przetwarzania wizerunku;
Przechowywanie dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym doszło do realizacji Wydarzenia, chyba że złoży Pan/Pani sprzeciw we wcześniejszym terminie;
Dochodzenie roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją Wydarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa


8. Jeżeli jest Pan/Pani Osobą, wobec której Kulczyk Foundation prowadzi działania marketingowe:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych związanych z działalnością Kulczyk Foundation, w tym przesyłanie materiałów oraz informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do: 1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub 2) jeśli wyrażali Państwo zgodę na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną – do wycofania udzielonej zgody
Prowadzenie statystyk celem usprawnienia prowadzonej przez Kulczyk Foundation działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu


9. Jeżeli jest Pan/Pani przedstawicielem mediów (dziennikarze, wydawcy itd.):

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Informowanie o działaniach podejmowanych przez Kulczyk Foundation oraz zarządzania relacjami. co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane przetwarzamy do końca działalności Kulczyk Foundation, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Kulczyk Foundation.


10. Jeżeli jest Pan/Pani Osobą wspierającą Kulczyk Foundation darowiznami:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy darowizny oraz wypełnienie ciążących na Kulczyk Foundation obowiązków prawnych (m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. c RODO Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Kulczyk Foundation otrzymało darowiznę
Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowanie za wsparcie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Kulczyk Foundation


11. Jeżeli jest Pan/Pani Osobą przekazującą 1% podatku:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzana danych osobowych
Podziękowanie za wsparcie oraz w celu zarządzania relacjami art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Kulczyk Foundation odnotowało ostatnią interakcję, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Kulczyk Foundation


12. Jeżeli jest Pan/Pani Osobą korzystającą z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Kulczyk Foundation, bądź kontaktuje się Pan/Pani z Kulczyk Foundation za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych w celach innych niż wskazane w pkt 1- 11 powyżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Obsługa korespondencji, odpowiedź na otrzymane przez Kulczyk Foundation pytanie/wniosek/prośbę, w celach wynikających z treści komunikacji w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu archiwizacyjnym oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do końca działalności Kulczyk Foundation, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Kulczyk Foundation usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

V. KATEGORIE DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ KULCZYK FOUNDATION

Partner społeczny/Beneficjent/Kontrahent

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane identyfikujące firmę, w tym między innymi: adres działalności, NIP, REGON;

Uczestnik Konkursu Grantowego

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane identyfikujące firmę, w tym między innymi: adres działalności, NIP, REGON;
 • inne dane wskazane w formularzu aplikacyjnym dostępnym w zakładce „granty” dla przedstawiciela Beneficjenta;

Przedstawiciel Partnera/Beneficjenta/Kontrahenta, osoba do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu Partnera społecznego/Kontrahenta, koordynator projektu

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, stanowisko pracy/pełniona funkcja;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

Potencjalny Partner/Kontrahent

 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane identyfikujące firmę, w tym między innymi adres działalności, NIP, REGON;

Osoba składająca za pośrednictwem portalu internetowego www.wiemczujepomagam.pl zamówienie na materiały edukacyjne Kulczyk Foundation:

 • dane identyfikujące tj.: imię, nazwisko;
 • dane kontaktowe tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane szczegółowe wskazane w formularzu zamówienia, między innymi: stanowisko pracy, miejsce pracy itp.;

Osoba biorąca udział w wydarzeniach organizowanym przez Kulczyk Foundation, w tym w warsztatach organizowanych w ramach Pracowni Efektu Domina

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, wizerunek;
 • dane kontaktowe tj.: adres zamieszkania;
 • dane identyfikujące opiekuna prawnego, dzieci, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL;
 • dane w zakresie stanu zdrowia, w szczególności przeciwskazania zdrowotne, uczulenia,
 • inne dane w zależności od potrzeb poszczególnych wydarzeń m.in. wykształcenie, wykonywany zawód itd. wskazane w formularzach rejestracyjnych do poszczególnych Wydarzeń;

Osoba, wobec której Kulczyk Foundation prowadzi działania marketingowe

 • dane identyfikujące tj.: imię, nazwisko;
 • dane kontaktowe tj.: adres zamieszkania

Adresat Newslettera Kulczyk Foundation

 • dane identyfikujące tj.: imię, nazwisko;
 • dane kontaktowe tj.: adres e-mail;
 • dane szczegółowe wskazane w formularzu zamówienia znajdującego się na portalu internetowym www.wiemczujepomagam.pl, między innymi: stanowisko pracy, miejsce pracy itp. – w celu przedstawienia zindywidualizowanych materiałów i informacji handlowych związanych z prowadzoną przez Kulczyk Foundation działalnością (profilowanie);

Przedstawiciel mediów (dziennikarz, wydawca itd.):

 • dane identyfikujące tj. imię i nazwisko, stanowisko pracy/pełniona funkcja;
 • dane kontaktowe tj. adres e-mail, numer telefonu;
 • pozostałe informacje m.in. adres redakcji, historia interakcji i publikacji;

Osoba dokonująca darowizny

 • dane identyfikujące tj. imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe tj. adres e-mail;
 • wysokość przekazanej kwoty, numer rachunku bankowego;

Osoba przekazująca 1% podatku

 • dane identyfikujące tj. imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe tj. adres zamieszkania;
 • wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%;

Osoba korzystająca z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Kulczyk Foundation, lub kontaktująca się z Kulczyk Foundation za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i/lub portali społecznościowych w celach innych niż wskazane powyżej

Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości;

VI. KULCZYK FOUNDATION POZYSKUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:

Partner społeczny/Beneficjent/Kontrahent

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pana/Pani przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji;

Uczestnik Konkursu Grantowego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pana/Pani w związku z rejestracją udziału w Konkursie Grantowym poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego stronie internetowej https://kulczykfoundation.org.pl i przesłanie na adres Kulczyk Foundation;

Przedstawiciel Partnera społecznego/ Kontrahenta, osoba do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu Partnera społecznego/Kontrahenta, koordynator projektu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani występują lub bezpośrednio od Państwa;

Potencjalny Partner/Kontrahent

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pana/Pani lub ze źródeł publicznie dostępnych;

Osoba składająca za pośrednictwem portalu internetowego www.wiemczujepomagam.pl zamówienie na materiały edukacyjne Kulczyk Foundation:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza zamówienia na materiały edukacyjne dostępnego stronie internetowej www.wiemczujepomagam.pl;

Osoba biorąca udział w wydarzeniach organizowanych przez Kulczyk Foundation, w tym w warsztatach organizowanych w ramach pracowni Efektu Domina

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pana/Pani lub od opiekuna prawnego/osoby nadzorującej w związku z rejestracją udziału w wydarzeniu (za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://pracowniaed.pl/ lub za pośrednictwem innych udostępnionych w tym celu środków komunikacji tradycyjnej jak i elektronicznej),

Osoba, wobec której Kulczyk Foundation prowadzi działania marketingowe

Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują, jak również ze źródeł publicznie dostępnych

Adresat Newslettera Kulczyk Foundation

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa na podstawie udzielonej zgody na otrzymywanie Newslettera Kulczyk Foundation

Przedstawiciel mediów (dziennikarz, wydawca itd.):

Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują jak również ze źródeł publicznie dostępnych (m.in. Internet)

Osoba dokonująca darowizny

Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza „wesprzyj nasze działania” dostępnego na stronie http://kulczykfoundation.org.pl w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (opcjonalnie), oraz dane przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres.

Osoba przekazująca 1% podatku

Dane osobowe przekazywane są przez właściwy Urząd skarbowy w przypadku wyrażenia na to zgody na formularzu PIT

Osoba korzystająca z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Kulczyk Foundation, lub kontaktująca się z Kulczyk Foundation za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i/lub portali społecznościowych w celach innych niż wskazane powyżej

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa i mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości, w tym dane o wrażliwym charakterze (np. informacje o sytuacji rodzinnej, sytuacji zdrowotnej lub materialnej), które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

VII. KONIECZNOŚĆ ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Partner społeczny/Beneficjent/Kontrahent

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy;

Uczestnik Konkursu Grantowego

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie Grantowym. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie Grantowym;

Przedstawiciel Partnera społecznego/ Kontrahenta, osoba do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu Partnera społecznego/ Kontrahenta, koordynator projektu

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio Kulczyk Foundation, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez Kulczyk Foundation umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona;

Potencjalny Partner/Kontrahent

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne nawiązania współpracy/ złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania współpracy;

Osoba składająca za pośrednictwem portalu internetowego www.wiemczujepomagam.pl zamówienie na materiały edukacyjne Kulczyk Foundation:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia i realizacja zamówienia. Odmowa podania danych oznaczonych w formularzu zamówienia jako dane wymagane skutkować będzie brakiem możliwości złożenia i realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia;

Osoba biorąca udział w wydarzeniach organizowanych przez Kulczyk Foundation, w tym w warsztatach organizowanych w ramach pracowni Efektu Domina

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Kulczyk Foundation. Odmowa ich podania skutkować będzie odmową uczestnictwa w wydarzeniu;

Osoba, wobec której Kulczyk Foundation prowadzi działania marketingowe

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania informacji o podejmowanych przez Kulczyk Foundation projektach i wydarzeniach;

Adresat Newslettera Kulczyk Foundation

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania mailingu;

Przedstawiciel mediów (dziennikarz, wydawca itd.):

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania informacji o podejmowanych przez Kulczyk Foundation projektach i wydarzeniach;

Osoba dokonująca darowizny

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny;

Osoba przekazująca 1% podatku

Podanie danych osobowych jest dobrowolne;

Osoba korzystająca z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Kulczyk Foundation, lub kontaktująca się z Kulczyk Foundation za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i/lub portali społecznościowych w celach innych niż wskazane powyżej

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie

VIII. KOMU KULCZYK FOUNDATION PRZEKAZUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Kulczyk Foundation powierza do przetwarzania Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi na stałe współpracuje, mianowicie:

 • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 • dostawcy usług prawnych i doradczych,
 • Partnerom i Kontrahentom Kulczyk Foundation w zakresie niezbędnym do realizacji przez Kulczyk Foundation działalności statutowej,
 • innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Kulczyk Foundation dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.

IX. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ KULCZYK FOUNDATION

Przysługują państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kulczyk Foundation:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Ponadto w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez i Kulczyk Foundation na podstawie zgody, przysługuje Państwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dodatkowo Kulczyk Foundation informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez Kulczyk Foundation jest uzasadniony interes prawny Kulczyk Foundation (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bez wskazywania jakichkolwiek powodów wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kulczyk Foundation w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dla Kulczyk Foundation oznacza to zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z Kulczyk Foundation:

 • za pomocą e-maila: iod@kulczykfoundation.org.pl;
 •  drogą pocztową na adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
 • przy czym możliwość cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy otrzymaniu Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się z Newslettera”;

Jednocześnie posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kulczyk Foundation narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

X. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI W STOSUNKU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Kulczyk Foundation nie będzie prowadzić na podstawie Państwa danych osobowych działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. takich, które są podejmowane bez udziału człowieka), w szczególności dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Powyższe nie dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (obejmuje również profilowanie), w celach marketingowych, co umożliwia przedstawianie zindywidualizowanych materiałów i informacji związanych z prowadzoną przez Kulczyk Foundation działalnością.

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, Kulczyk Foundation wprowadziło oraz stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, tak aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. W szczególności Kulczyk Foundation chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem. Dlatego też, Kulczyk Foundation wprowadziło odpowiednie zabezpieczenia o charakterze personalnym, organizacyjnym i technicznym.

Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń: kontroli dostępu, stosowanie urządzeń zabezpieczających serwer oraz firewall.

XII. PLIKI COOKIES

Strona internetowa znajdująca się pod domeną https://kulczykfoundation.org.pl/ (dalej jako Serwis) używa plików cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kulczyk Foundation jako administrator Serwisu.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisu. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Kulczyk Foundation nie zabiega o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności m.in. przekazanie darowizny lub wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
 3. ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazów reklamowych przez współpracujące z Serwisem sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.

Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.