Scenariusze

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz promowania wśród dzieci postawy empatycznej. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, rozwijają samoświadomość i pomagają w kształtowaniu poczucia własnej wolności, wolności do bycia sobą.

Wsłuchując się w potrzeby nauczycieli, każdego roku rozwijamy i ulepszamy nasze scenariusze, ale ich główne zadanie pozostaje bez zmian. Jest nim pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, wartości i motywacji innych. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od najmłodszych lat, pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019” to kolejna już seria scenariuszy zajęć Kulczyk Foundation przeznaczonych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obejmuje grupy wiekowe od etapu przedszkola do szkoły średniej, podzielone zgodnie z istniejącym systemem edukacji. Tegoroczna edycja materiałów koncentruje się na zagadnieniu wolności – jej elementach składowych, granicach, znaczeniu i sposobach realizacji w codziennym życiu. Szczególny akcent – zarówno w proponowanych aktywnościach, jak i na poziomie założeń i przekazywanych treści – położony jest na kwestię wagi postawy proaktywnej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje, równej godności każdego człowieka, niezależnie od płci czy statusu materialnego.

Seria materiałów opracowana jest w taki sposób, aby zagadnienie wolności w wielu aspektach zaistniało nie tylko jako temat zajęć z dziećmi i uczniami, ale i miało swoją emanację w sposobie pracy na zajęciach oraz dodatkowej refleksji nauczyciela nad jego praktyką pedagogiczną i jego własną wolnością. Ze względu na przekonanie, że edukacja w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych odbywa się nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w domu, do każdego scenariusza dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej dołączona jest także informacja dla opiekunów dziecka o tym, jakie tematy zostały podjęte na zajęciach wraz z propozycją aktywności do wspólnego wykonania z dzieckiem, by pogłębić relację i podjąć dalszą rozmowę na omawiany w scenariuszach temat.

Cykl „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019” został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

Patronat merytoryczny nad cyklem: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Patronat merytoryczny nad zeszytem „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – Retoryka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa

Dbamy o zrównoważony rozwój człowieka!

Nasze materiały edukacyjne realizują następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju: