Scenariusze +15 lat - edycja 2

Podyskutujmy

Finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło

Zajęcia podsumowujące mają na celu uruchomienie wszystkich umiejętności, które zdobyli uczniowie realizujący zadania w ramach niniejszego cyklu. Każda z części realizowała inny cel, niemniej wszystkie zmierzały ku efektowi końcowemu: wykształceniu umiejętności stworzenia takiego tekstu, który nie tylko zawiera odpowiednią porcję wiedzy, ale także przekonuje odbiorcę, potrafi go poruszyć, zachwycić piękną, a zarazem stosowną do okoliczności formą przekazu. Odpowiednie sformułowanie tematu, zebranie argumentów, nadanie wypowiedzi adekwatnej formy, a także dobór właściwych formuł językowych pozwalają na sprawne komunikowanie się, skuteczne przekonywanie rozmówców oraz umożliwiają zabieranie głosu w sprawach szczególnie ważnych.

CELE

  • Kształcenie umiejętności przygotowania spójnej wypowiedzi z zachowaniem odpowiednich elementów kompozycyjnych oraz świadomego użycia właściwych argumentów i środków językowych, służących funkcjom docere, movere, delectare (uczących, poruszających, zachwycających)
  • Opracowanie wystąpienia o charakterze perswazyjnym (skutecznego komunikacyjnie)
  • Kształcenie kompetencji miękkich, umożliwiających zastosowanie środków językowych służących funkcjom pozajęzykowym, zorientowanym aksjologicznie oraz podejmowanie działań społecznych

Materiały do pobrania ×
Finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Scenariusz .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 1. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 2. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 3. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 4. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę