Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Koncepcja zajęć „Efekt Domina” w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli

Scenariusze lekcji są zgodne z celami określonymi w podstawie programowej dla szkolnictwa ogólnego takimi, jak*:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

Zaproponowane zajęcia pozwalają wspierać rozwój następujących umiejętności:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim;
 • krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Zajęcia mogą zostać włączone do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w myśl zasady, że „zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny”*. Proponujemy zatem ich realizację podczas lekcji wychowawczych.

 

CELE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

 • Każda lekcja rozpoczyna się wyjaśnieniem: „dlaczego warto poruszyć temat”. Ma ono pomóc nauczycielowi prowadzić rozmowę i działać wspólnie z uczniami.
 • Podczas rozmów i wspólnego działania uczniowie i nauczyciel mogą zrealizować trzy kluczowe cele – wykonują trzy „kroki” wyrażone hasłami: wiem, czuję, pomagam.
 • Nauczyciel może jednak wykonać z uczniami jeden krok – osiągnąć jeden cel, jeżeli uzna, że podczas lekcji tyle mogą wspólnie zrobić.

 

STRUKTURA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

Wszystkie zajęcia mają stałą strukturę i składają się z następujących elementów:

Wprowadzenie – którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów na jakiś problem.

Rozmowa – pozwala uczniom dostrzec problem i nazwać oraz ustalić „początek działań”.

Przygotowanie do projekcji filmu – ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na najważniejsze treści, które zostaną przedstawione w reportażu.

Projekcja reportażu.

Refleksja po filmie – to możliwość swobodnego podzielenia się refleksjami, wrażeniami po filmie. W tej części proponujemy nauczycielowi pytania ułatwiające prowadzenie rozmowy z uczniami w taki sposób, aby wyeksponować kluczowe zagadnienia i zwrócić uwagę uczniów na najważniejsze kwestie.

Zadanie – jego celem jest działanie uczniów prowadzące do emocjonalnego „przeżycia” problemu.

Rozmowa – porządkuje zdobytą wiedzę, pozwala podzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami, sformułować refleksje itp.

Podsumowanie – nawiązuje do sformułowanych na wstępie celów: wiem, czuję, pomagam. Ta część zajęć umożliwi nauczycielowi dokonanie ewaluacji i określenie, jakie cele udało się wspólnie z uczniami zrealizować (ile kroków poczynili jego uczniowie).

Zajęcia zostały zaplanowane w określonej kolejności, gdyż prowadzimy uczniów przez kolejne cele i zadania w takim porządku, aby podopieczni mogli wykorzystać już zdobytą wiedzę i doświadczenie do pracy nad kolejnym zagadnieniem.

Proponowane tematy zajęć:

 1. Pomagaj innym czuć się bezpiecznie.
 2. Szanuj drugiego człowieka.
 3. Nie rób krzywdy innym ludziom.
 4. Nie oceniaj pochopnie.
 5. Dotrzymuj danego słowa.
 6. Spełniaj swe marzenia – nie kosztem innych.
 7. Szukaj wiedzy i dziel się nią.
 8. Łącz siły we wspólnym celu.

Zajęcia zaplanowane zostały tak, żeby nauczyciel mógł:

 • w sposób dowolny modyfikować ich przebieg;
 • wykorzystać inne niż zaproponowane przykłady;
 • zrealizować z uczniami inne zadania;
 • wrócić do podjętego tematu na kolejnej lekcji lub za kilka lekcji.

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Materiały do pobrania ×
Cały zeszyt 10-12 lat (edycja 2) .pdf - POBIERZ

Scenariusze lekcji są zgodne z celami określonymi w podstawie programowej dla szkolnictwa ogólnego takimi, jak*:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

Zaproponowane zajęcia pozwalają wspierać rozwój następujących umiejętności:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim;
 • krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Zajęcia mogą zostać włączone do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w myśl zasady, że „zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny”*. Proponujemy zatem ich realizację podczas lekcji wychowawczych.

 

CELE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

 • Każda lekcja rozpoczyna się wyjaśnieniem: „dlaczego warto poruszyć temat”. Ma ono pomóc nauczycielowi prowadzić rozmowę i działać wspólnie z uczniami.
 • Podczas rozmów i wspólnego działania uczniowie i nauczyciel mogą zrealizować trzy kluczowe cele – wykonują trzy „kroki” wyrażone hasłami: wiem, czuję, pomagam.
 • Nauczyciel może jednak wykonać z uczniami jeden krok – osiągnąć jeden cel, jeżeli uzna, że podczas lekcji tyle mogą wspólnie zrobić.

 

STRUKTURA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

Wszystkie zajęcia mają stałą strukturę i składają się z następujących elementów:

Wprowadzenie – którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów na jakiś problem.

Rozmowa – pozwala uczniom dostrzec problem i nazwać oraz ustalić „początek działań”.

Przygotowanie do projekcji filmu – ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na najważniejsze treści, które zostaną przedstawione w reportażu.

Projekcja reportażu.

Refleksja po filmie – to możliwość swobodnego podzielenia się refleksjami, wrażeniami po filmie. W tej części proponujemy nauczycielowi pytania ułatwiające prowadzenie rozmowy z uczniami w taki sposób, aby wyeksponować kluczowe zagadnienia i zwrócić uwagę uczniów na najważniejsze kwestie.

Zadanie – jego celem jest działanie uczniów prowadzące do emocjonalnego „przeżycia” problemu.

Rozmowa – porządkuje zdobytą wiedzę, pozwala podzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami, sformułować refleksje itp.

Podsumowanie – nawiązuje do sformułowanych na wstępie celów: wiem, czuję, pomagam. Ta część zajęć umożliwi nauczycielowi dokonanie ewaluacji i określenie, jakie cele udało się wspólnie z uczniami zrealizować (ile kroków poczynili jego uczniowie).

Zajęcia zostały zaplanowane w określonej kolejności, gdyż prowadzimy uczniów przez kolejne cele i zadania w takim porządku, aby podopieczni mogli wykorzystać już zdobytą wiedzę i doświadczenie do pracy nad kolejnym zagadnieniem.

Proponowane tematy zajęć:

 1. Pomagaj innym czuć się bezpiecznie.
 2. Szanuj drugiego człowieka.
 3. Nie rób krzywdy innym ludziom.
 4. Nie oceniaj pochopnie.
 5. Dotrzymuj danego słowa.
 6. Spełniaj swe marzenia – nie kosztem innych.
 7. Szukaj wiedzy i dziel się nią.
 8. Łącz siły we wspólnym celu.

Zajęcia zaplanowane zostały tak, żeby nauczyciel mógł:

 • w sposób dowolny modyfikować ich przebieg;
 • wykorzystać inne niż zaproponowane przykłady;
 • zrealizować z uczniami inne zadania;
 • wrócić do podjętego tematu na kolejnej lekcji lub za kilka lekcji.

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat