Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Scenariusze 10-12 lat

Czy pasja może sprawić, że nie tylko nasze życie będzie lepsze, ale i może pozytywnie wpływać na życie innych? Jak tworzyć wspólnotę, szanując jednocześnie granice swoje i innych osób? Jak szukać przestrzeni porozumienia? Jak poruszyć te tematy z uczniami w wieku 10–12 lat? Zapraszamy do skorzystania z naszych inspiracji do zajęć, których celem jest pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, wartości i motywacji innych. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od najmłodszych lat, pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” (edycja 3, 2018) to osiem scenariuszy zajęć zainspirowanych zrealizowanymi przez Kulczyk Foundation projektami pomocowymi przedstawionymi w 5. sezonie serialu dokumentalnego „Efekt Domina”. Każdy z konspektów lekcji poprzedzony jest wstępem przybliżającym wybrane informacje na temat danego kraju, oraz wartości i postawy, które są treścią zajęć. Do scenariuszy przygotowane są także fragmenty odcinków „Efektu Domina”, będące punktem wyjścia do rozmowy z uczniami.

W tej edycji materiałów poruszamy następujące tematy:

  • Szukaj pasji, która może uczynić Twoje życie lepszym
  • Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności
  • Twórz wspólnotę
  • Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych
  • Żyj w zgodzie z innymi
  • Szukaj przestrzeni do porozumienia się
  • Nie pozostawaj obojętny na ważne sprawy
  • Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Pobierz cały zeszyt .PDF

Osiem zasad człowieka empatycznego

Szanuj drugiego człowieka, szukaj porozumienia, respektuj granice innych ludzi i reaguj na ludzką krzywdę – to uniwersalne zasady, którymi wszyscy powinniśmy się kierować. Nam, dorosłym, nastręcza to wielu trudności. Jak zatem nauczyć dzieci życia w zgodzie z tymi zasadami?


Kształtowanie takich prospołecznych postaw to wyzwanie stojące przed każdym wychowawcą. Jako Kulczyk Foundation nie chcemy, abyście pozostali Państwo osamotnieni w tej odpowiedzialnej misji. To Wy jesteście bardzo ważnymi przewodnikami przyszłych pokoleń. To Wy możecie pomóc młodym ludziom odnaleźć się w labiryncie uczuć, wartości i postaw, w którym niezwykle łatwo się pogubić.

Dlatego już po raz trzeci oddajemy w Wasze ręce scenariusze lekcji dla uczniów w wieku 10–12 i 13–15 lat. Ich celem jest promowanie wśród młodych ludzi postawy, która nie tylko pozwala na zrozumienie siebie oraz drugiego człowieka, ale także obudzenie w nas samych gotowości do niesienia pomocy innym.

Scenariusze przygotowane zostały we współpracy z ekspertami z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich treść nawiązuje do serialu dokumentalnego „Efekt Domina”, którego fragmenty pomagają uczniom zrozumieć potrzebę kierowania się w życiu najważniejszą zasadą człowieczeństwa – empatią.

Mam nadzieję, że niniejszy zeszyt będzie dla Państwa cennym wsparciem w pracy nad ukazaniem Waszym podopiecznym zalet życia w zgodzie z samym sobą i otoczeniem. Choć jest ono bardzo wymagające, stanowi jedyną drogę do spełnionego i szczęśliwego życia.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

Dominika Kulczyk

Bierzmy sprawy w swoje ręce!

Rozpoczęcie nauki w klasie czwartej jest ważnym momentem w drodze edukacyjnej dziecka. Przede wszystkim przestaje zaliczać się do grona uczniów najmłodszych i staje się członkiem grupy uczniów starszych. To przekroczenie kolejnego progu szkolnego wiąże się z istotnymi zmianami rozwojowymi.


Choć uczniowie w wieku 10–12 lat w niektórych klasyfikacjach psychopedagogicznych to jeszcze osoby w okresie późnego dzieciństwa, to w praktyce wielu z nich osiąga etap wczesnej adolescencji. W sferze fizjologicznej, motoryczno-ruchowej, poznawczej, społecznej, emocjonalnej można już dostrzec wyraźne zmiany pozwalające myśleć o tej grupie właśnie jako o adolescentach. Proces akceleracji rozwoju determinowany różnego typu czynnikami sprawia bowiem, że młode pokolenie wcześniej osiąga kolejne etapy rozwoju niż ich rodzice i dziadkowie. Już u dziesięciolatków dostrzec można rozwój potrzeb charakterystycznych dla etapu dojrzewania.

Do bardziej istotnych trzeba zaliczyć potrzebę więzi i tworzenia bliskich relacji z rówieśnikami z jednoczesnym rozluźnieniem relacji z rodzicami. Szczególnie intensywne i widoczne w tym wieku stają się procesy identyfikacji z grupą rówieśniczą, czego przejawem jest m.in. porównywanie siebie, swojego wyglądu, swoich cech, umiejętności z wyglądem, cechami i umiejętnościami kolegów i koleżanek. W tym okresie wzrasta świadomość istnienia sprzecznych cech, które mogą ujawniać się w relacjach z innymi ludźmi w różnych sytuacjach. Uczeń uświadamia sobie, że inaczej zachowuje się w kontaktach z najbliższymi w rodzinie, inaczej w grupie rówieśniczej, jeszcze inaczej np. podczas lekcji.

Procesowi kształtowania się obrazu samego siebie towarzyszą zmiany emocjonalne przejawiające się m.in. chwiejnością nastrojów. Ten brak stabilności emocjonalnej związany z konstruowaniem własnej tożsamości może przyczynić się do braku rozeznania w tym, kim się w rzeczywistości jest i w konsekwencji podejmowania intensywnych prób poszukiwania swojego miejsca w grupie i społeczeństwie.

Młodzi ludzie przejawiają zatem silną potrzebę angażowania się w jakąś społecznie wartościową działalność. Chętnie robią coś indywidualnie lub zespołowo, mają ogromną potrzebę podejmowania wyzwań, a tam, gdzie mogą, gdzie nie są ograniczani nakazami i zakazami, odważnie „biorą sprawy w swoje ręce”. Różne formy uczestniczenia młodych ludzi w życiu społecznym pozwalają im gromadzić cenne doświadczenia, zacieśniać relacji z innymi ludźmi, lepiej rozumieć potrzeby swoje i innych, odkrywać różnice i podobieństwa między sobą a innymi. W ten sposób młodzi ludzie rozwijają postawy społecznie odpowiedzialne.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

prof. Kinga Kuszak

Scenariusze powstały w oparciu o serial dokumentalny „Efekt Domina”, sezon V

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na drugim etapie edukacji” (10-12 lat) 

ISBN 978-83-952018-0-6 (dotyczy publikacji załączonej jako PDF całego zeszytu)

Autorzy scenariuszy:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak,
Agnieszka Kaczorowska,
Joanna Obuchowska,
Małgorzata Wróblewska 

Konsultacja merytoryczna:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Wstępy na temat krajów:
Anna Winnicka

Fotografie:
Tomasz Borkowski,
Tatiana Jachyra,
Dariusz Szymura

Nadzór redakcyjny:
Kulczyk Foundation

Redakcja i korekta:
Jacek Kowalczyk

Projekt i opracowanie graficzne:
Szafran Marta Jedlińska

Realizacja serialu „Efekt Domina”:
TVN S.A.

Montaż fragmentów:
Ginger Dog Film

Produkcja płyt:
MIWA - MEDIA

Skład i łamanie:
Krzysztof Galicki (WSiP)

Druk i oprawa:
Paw Druk Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny: 

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Partnerzy: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

edunews.pl 

Zespół Kulczyk Foundation:
Dominika Kulczyk
Marta Schmude-Olczak
Karolina Dusio
Beata Kopyt
Katarzyna Matuszewska
Jarosław Matuszewski
Paweł Orzeszko
Mateusz Kamil Roszak
Anna Samsel
Wioleta Szafryna
Agnieszka Szewczyk
Dorota Szkodzińska
Wojciech Śmiech
Marta Tomaszewska
Samanta Wojtysiak

Czytaj więcej Czytaj mniej
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat

Powiązane materiały warte chwili

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej

Stereotypy. Minipodręcznik świadomego użytkownika

Skąd się biorą stereotypy? To efekt uboczny „chodzenia na skróty” naszego umysłu i korzystania w myśleniu z heurystyk zamiast logicznych reguł. Stereotypy przeszkadzają w adekwatnym widzeniu siebie i innych, ale można je unieszkodliwić, zauważając ich automatyczne pojawienie się.

Dowiedz się więcej