Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (13-15 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Scenariusze 13-15 lat

Jak reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda, a jednocześnie szanować granice drugiego człowieka i nie pozwalać innym przekraczać naszych granic? Co ma wzmacnianie poczucia własnej wartości do okazywania szacunku innym? Jak poruszyć te tematy z uczniami w wieku 13–15 lat? Zapraszamy do skorzystania z naszych inspiracji do zajęć, których celem jest pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, wartości i motywacji innych. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od najmłodszych lat, pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” (edycja 3, 2018) to osiem scenariuszy zajęć zainspirowanych zrealizowanymi przez Kulczyk Foundation projektami pomocowymi przedstawionymi w 5. sezonie serialu dokumentalnego „Efekt Domina”. Każdy z konspektów lekcji poprzedzony jest wstępem przybliżającym wybrane informacje na temat danego kraju, oraz wartości i postawy, które są treścią zajęć. Do scenariuszy przygotowane są także fragmenty odcinków „Efektu Domina”, będące punktem wyjścia do rozmowy z uczniami.

W tej edycji materiałów poruszamy następujące tematy:

  • Szukaj pasji, która może uczynić Twoje życie lepszym
  • Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności
  • Twórz wspólnotę
  • Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych
  • Żyj w zgodzie z innymi
  • Szukaj przestrzeni do porozumienia się
  • Nie pozostawaj obojętny na ważne sprawy
  • Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Pobierz cały zeszyt w .PDF

Osiem zasad człowieka empatycznego

Szanuj drugiego człowieka, szukaj porozumienia, respektuj granice innych ludzi i reaguj na ludzką krzywdę – to uniwersalne zasady, którymi wszyscy powinniśmy się kierować. Nam, dorosłym, nastręcza to wielu trudności. Jak zatem nauczyć dzieci życia w zgodzie z tymi zasadami?


Kształtowanie takich prospołecznych postaw to wyzwanie stojące przed każdym wychowawcą. Jako Kulczyk Foundation nie chcemy, abyście pozostali Państwo osamotnieni w tej odpowiedzialnej misji. To Wy jesteście bardzo ważnymi przewodnikami przyszłych pokoleń. To Wy możecie pomóc młodym ludziom odnaleźć się w labiryncie uczuć, wartości i postaw, w którym niezwykle łatwo się pogubić.

Dlatego już po raz trzeci oddajemy w Wasze ręce scenariusze lekcji dla uczniów w wieku 10–12 i 13–15 lat. Ich celem jest promowanie wśród młodych ludzi postawy, która nie tylko pozwala na zrozumienie siebie oraz drugiego człowieka, ale także obudzenie w nas samych gotowości do niesienia pomocy innym.

Scenariusze przygotowane zostały we współpracy z ekspertami z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich treść nawiązuje do serialu dokumentalnego „Efekt Domina”, którego fragmenty pomagają uczniom zrozumieć potrzebę kierowania się w życiu najważniejszą zasadą człowieczeństwa – empatią.

Mam nadzieję, że niniejszy zeszyt będzie dla Państwa cennym wsparciem w pracy nad ukazaniem Waszym podopiecznym zalet życia w zgodzie z samym sobą i otoczeniem. Choć jest ono bardzo wymagające, stanowi jedyną drogę do spełnionego i szczęśliwego życia.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

Dominika Kulczyk

Twórzmy odpowiedzialne społeczeństwo

Życie w XXI wieku bez wątpienia bardzo dynamicznie się zmienia, jest niestałe, płynne, pełne nowych zjawisk społecznych. Niełatwo adaptować się do tych licznych zmian, niektóre nawet trudno objąć umysłem.


Zachodzące zmiany, ich ilość i jakość wiążą się z powstawaniem nowych problemów oraz wyzwań, z którymi współcześni ludzie muszą się zmierzyć. Te zmiany obnażają również problemy istniejące od wielu lat, niedostrzegane i często bagatelizowane. Dodatkowo uzmysławiają niedoskonałości dotychczasowych rozwiązań. Jednocześnie pojawiają się kolejne palące problemy wymagające wypracowania możliwie szybkich i efektywnych rozwiązań.

To wszystko sprawia, że zaczynamy zastanawiać się nad przyczynami zjawisk społecznych, podejmujemy wysiłek, by je poznać i zrozumieć. Dokonujemy namysłu nad możliwymi rozwiązaniami, nad sposobami przekształcenia tego, co zastane, w coś zdecydowanie bardziej odpowiadającego potrzebom współczesnych jednostek i grup społecznych. W rezultacie tej refleksji i przyglądania się rzeczywistości dochodzimy do przekonania, że konieczne jest jej przekształcenie, modyfikacja, wprowadzenie rozwiązań systemowych, a więc dotyczących całych regionów czy też lokalnych wspólnot, nakierowanych na poszczególne grupy, a nawet jednostki.

Doświadczenie uczy, że pewne zmiany najlepiej i najefektywniej rozpocząć od działań pojedynczych osób. Warto je zainspirować do tego, aby zechciały podjąć aktywność, tworząc jednocześnie mniejsze lub większe grupy dążące do realizacji określonych celów. Wiemy przecież, że w zespole najłatwiej spojrzeć na problem z różnych stron, łatwiej działać, dzieląc się odpowiedzialnością, rolami, zadaniami. Poszukiwać rozwiązań i pokonywać przeszkody jest zdecydowanie łatwiej, działając w grupie i wspierając się wzajemnie.

Takie właśnie działania indywidualne i zespołowe zapoczątkowane refleksją nad tym, co bliskie i nieco bardziej odległe, jednak zawsze dotyczące ważnych i aktualnych spraw społecznych, proponujemy uczniom w wieku 13-15 lat. Tematy, które podsuwamy im do namysłu, to istotne zagadnienia społecznie, będące podstawą odpowiedzialnej wspólnoty, świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

prof. Kinga Kuszak

Scenariusze powstały w oparciu o serial dokumentalny „Efekt Domina”, sezon V

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na drugim etapie edukacji” (13-15 lat) 

ISBN 978-83-952018-1-3 (dotyczy publikacji załączonej jako PDF całego zeszytu)

Autorzy scenariuszy:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak,
Agnieszka Kaczorowska,
Joanna Obuchowska,
Małgorzata Wróblewska 

Konsultacja merytoryczna:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Wstępy na temat krajów:
Anna Winnicka

Fotografie:
Tomasz Borkowski,
Tatiana Jachyra,
Dariusz Szymura,
Designed by Ibrandify / Freepik (s. 11),
Sombilon Studios - www.sombilon.com on Foter.com/CC BY-UD (s. 28)

Nadzór redakcyjny:
Kulczyk Foundation

Redakcja i korekta: 
Jacek Kowalczyk

Projekt i opracowanie graficzne:
Szafran Marta Jedlińska

Patronat merytoryczny: 

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Partnerzy: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

edunews.pl 

Realizacja serialu „Efekt Domina”:
TVN S.A.

Montaż fragmentów:
Ginger Dog Film

Produkcja płyt:
MIWA - MEDIA

Skład i łamanie:
Krzysztof Galicki (WSiP)

Druk i oprawa:
Paw Druk Sp. z o.o.

Zespół Kulczyk Foundation:
Dominika Kulczyk
Marta Schmude-Olczak
Karolina Dusio
Beata Kopyt
Katarzyna Matuszewska
Jarosław Matuszewski
Paweł Orzeszko
Mateusz Kamil Roszak
Anna Samsel
Wioleta Szafryna
Agnieszka Szewczyk
Dorota Szkodzińska
Wojciech Śmiech
Marta Tomaszewska
Samanta Wojtysiak

Czytaj więcej Czytaj mniej
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat