Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (13-15 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

SUAZI - Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności

Człowiek ma prawo i obowiązek mieć siebie. Tylko ten, kto ma siebie, może być sobą” – to słowa księdza Józefa Tischnera tłumaczące sens tego, czym jest prawo do bycia wolnym człowiekiem. Człowiek jest wolny – „ma siebie” – może wyrażać swoją wolę wówczas, gdy ma możliwość dokonywania wyborów, może działać zgodnie z wewnętrznym przekonaniem, realizować swoje potrzeby. Każdy człowiek ma prawo do wolności określone w takich dokumentach, jak: Karta Narodów Zjednoczonych (1945 r.), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.), Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka obejmujące Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966 r.), a także innych, np. przyjętych przez Radę Europy czy Unię Europejską. Jednak wolność jednego człowieka nie może naruszać prawa do wolności innej jednostki, ponieważ ludzie są równi wobec prawa. Już uchwalona 26 sierpnia 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela w artykule IV głosi, że „wolność polega na tym, że wolno każdemu czynić wszystko, co tylko nie jest ze szkodą drugiego, korzystanie zatem z przyrodzonych praw każdego człowieka nie napotyka innych granic, jak te, które zapewniają korzystanie z tych samych praw innym członkom społeczeństwa. Granice te mogą być zakreślone tylko drogą ustawy”. Można więc powiedzieć, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo do wolności drugiego człowieka. Co w pewnym uproszczeniu oznacza, że szanujemy wzajemnie swoje prawa do kierowania się własną wolą, potrzebami i preferencjami. Lekcja o szacunku dla drugiego człowieka oraz jego niezbywalnym prawie do wolności inspirowana historią suazyjskich kobiet to nasza propozycja dla uczniów i nauczycieli.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że należy szanować prawo do wolności każdego człowieka.

CZUJĘ: Uczeń zdaje sobie sprawę z tego, jak czują się ludzie, którym odbiera się lub ogranicza prawo do wolności.

POMAGAM: Uczeń deklaruje gotowość przestrzegania prawa do wolności kolegów i koleżanek z klasy.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „SUAZI - Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności” .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat